வாசகர் வட்டம்

Monday, May 27, 2013

இருக்கு என்றுவாங்க..இல்லை .மனிதனிட்டை. ஆனால்.இந்த ஜீவனிட்டை இருக்கு பாருங்க-வீடியோ

எட்டு மாதங்களின் பின் கண்ட எஜமானிடம் தனது அன்பை பொழியும் ஜீவன்

No comments: