வாசகர் வட்டம்

Monday, May 28, 2018

Real spider man பிரான்ஸில் உயர்ந்த மாடியில் தவறி தொங்கிய குழந்தையை மீட்டார்-வீடியோ

இந்த ஹீரோவுக்கு உடனடியாக பிரான்ஸ் குடியுருமை வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது

  Malian migrant, hailed as a hero after mounting a daring rescue to save a small boy dangling from a balcony in Paris, is to be made a French citizen. Mamoudou Gassama won widespread praise after climbing the outside of the building to save the four-year-old.

 Video showed him being cheered on by spectators as he pulled himself from balcony to balcony to the fourth floor. After meeting him at the Elysee Palace, President Emmanuel Macron said he would be made a naturalised citizen.

 He personally thanked Mr Gassama, gave him a medal for courage and said he would also be offered a role in the fire service. Mr Gassama is said to have arrived in France last year, taking the long and dangerous journey to Europe via a boat over the Mediterranean to Italy. 

 The drama that thrust him to fame unfolded on Saturday evening on a street in the north of the city. 

 Mr Gassama said he had been walking past when he saw a crowd gathered in front of the building. He told Mr Macron: "I just didn't have time to think, I ran across the road to go and save him.

Friday, May 04, 2018

சிவாஜி எம்ஜிஆரின் சொப்பனசுந்தரி-வீடியோ