வாசகர் வட்டம்

Tuesday, May 03, 2016

நாம் என்ன இந்திய தமிழரா?..இந்த மலை நாட்டினிலே உழைக்கும் மக்கள் நாங்கள்-வீடியோ

1 comment:

Anonymous said...

People working in the plantations are Tamils of recent Indian Origin. They too are also citizens of Sri Lanka. Let the media not twist the facts and fish in troubled waters