வாசகர் வட்டம்

Saturday, November 19, 2011

ஹாட்லி கல்லூரி பழைய மாணவன்-ஜெர்மனியில் மந்திரியானார்-வீடியோ

Ian Kiru Karan who was born in(துன்னாலை-கரவெட்டி) Point-Pedro in 1939, Studied at Hartley College(ஹாட்லி கல்லூரி) Point Pedro, moved to Germany in 1970 after studying in the United Kingdom — where he went on to build one of the world's biggest container leasing companies in Hamburg.
He was recently sworn in as Senator for Economic Affairs in Hamburg.
As an orphan from Sri Lanka, Ian Kiru Karan obtained a scholarship to study at the London School of Economics and later worked for the English branch of the logistics company, Schenker. Later, Karan moved to Hamburg in 1970, with no more than 3,000 DM with him.
Karan began life in Germany as a dishwasher in a vegetarian restaurant and later joined a container company as a clerk before being promoted to managerial level due to exceptional ability.

view-source:www.adobe.com/software/flash/about/

undefined

No comments: