வாசகர் வட்டம்

Wednesday, December 28, 2011

கொலை வெறி-CNN இந்த வருடத்தின் பிரபல பாடல் என்கின்றது (Top song of the year)

1 comment:

Thirumuthi Selvaraju said...

சும்மா பில்ட் அப் கொடுக்காதீங்க .பாடல் ? கேட்பதற்கு நாராசமாக இருக்குது .தமிழ் உச்சரிப்பு அதைவிட பாடாவதி .