வாசகர் வட்டம்

Tuesday, April 03, 2012

லண்டனில் ரஜனி காந்த் -வீடியோ

2 comments:

Syed I H said...

இவங்க எல்லோருமே ஏன் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பேசுகிறார்கள்.
லண்டனில் இருப்பதாலா?

Syed I H said...

இவங்க எல்லோரும் ஏன் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் பேசுகிறார்கள். லண்டனில் இருப்பதாலா?