வாசகர் வட்டம்

Tuesday, July 03, 2012

இந்த குரங்கு செய்வதை மனித சேட்டை என்று அழைக்கலாமோ?

1 comment:

Pattabi Raman said...

super.enjoyable Thank you