வாசகர் வட்டம்

Friday, July 12, 2013

முன்பு ''JAFFNA'' ,,.பின்பு .''Madras Cafe'' என மாற்றப்பட்ட திரைபடத்தின் முன்னோட்டம்-வீடியோ

http://businessofcinema.com/news/new-poster-madras-cafe-john-abraham-guns-sri-lanka/82621

No comments: