வாசகர் வட்டம்

Friday, April 02, 2010

இனியும் அழ வேண்டாம் சகோதரி(NO MORE TEARS SISTER)-ஆவண படம்-வீடியோ


No More Tears Sister ஆவணப் படம் National Film Board of Canada வால் தயாரிக்கப்பட்டு டொராண்டோவில் நடைபெற்ற ஆவண பட விழாவில் திரையிடப்பட்டது.

2 comments:

saravanan said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Nirmala,
i think, you are a christian.(sorry i'm not sure.) you know
what is the meaning of it? what do you thing about the prayer "Our father in the heavens, let your name be sanctified.

which name?????????
What says God about this all tragedy.
Do you know this all Human trgedy come soon an end.

"Do not be afraid, for I am with you. Do not gaze about, for i am your God. I will fortyfy you. I will really help you. I will really keep fast hold of you with my right hand of righteousness."(Isaiah 41:10)

You are a christion or not please, Look the Bible. It is from only one true God for Human, and says
the way to our peace, security, and salvation forever.

i'm sorry to hear your sadness and experiences. wish you all the best.

loving
sis