வாசகர் வட்டம்

Saturday, February 11, 2012

வட துருவ எக்ஸீமோவரின் பனி வீடு லண்டனிலும் -வீடியோ


லண்டனில் அண்மையில் பெய்த ஸ்னோ மூலம் சிறுசுகள் கட்டிய பனிவீடு தான் மேலே பார்ப்பது .வடதுருவ எக்சீமோவர் மட்டும் தானா ஸ்னோ வீடு கட்டுவார்கள் நாங்கள் கட்டுவோம் என்று கட்டிக்காட்டிய சிறுசுகள்

No comments: