வாசகர் வட்டம்

Thursday, July 10, 2014

'''THIS LAND IS MINE''' பாலஸ்தீனம் Vs இஸ்ரேல்-வீடியோயாரை  யார் கொல்லுகிறார்கள் என்பதை பார்ப்பவர்கள்

இலகுவாகா விளங்கி கொள்ள விரும்பின் கீழே அழுத்தி பார்க்கும் பொழுது வரும் வீடியோ இணைப்பு கீழ் வரும் தகவல்களை பார்க்கவும்

  இங்கே அழுத்தி பார்க்கவும்

No comments: