வாசகர் வட்டம்

Saturday, November 15, 2014

1996 ஆண்டளவில் இளையராஜாவும் எஸ்.பி பாலசுப்பரமணிஜமும் உரைஜாடுகின்றனர் தூரதர்சனில் -வீடிஜோ

கீழே உள்ள வீடிஜோவில் இளைஜராஜா அவர்கள் ஹங்கேரிஇல் ஹேராமுவுக்காக இசை அமைத்த சிம்பொனி இசைபற்றி மற்றும் மகன் கார்த்திக் ராஜாவின் திருமண விருந்துபாசரமும் இருககிறது ..திரை உலக பிரமுகர்களின் பழைய முகங்களை காணலாம்

No comments: