வாசகர் வட்டம்

Wednesday, June 04, 2014

யாரை விட்டது குத்து .. இது ..பிரான்ஸ் பெண்களின் தமிழ் பாடல்களுக்கான குத்து-வீடியோ


1 comment:

யோகன் பாரிஸ்(Johan-Paris) said...

வாலி இப்பாடலை எழுதிவிட்டு எங்கோயோ போகுமென்றாராம். இங்கு வந்ததைப் பார்க்க அவரில்லை.