வாசகர் வட்டம்

Tuesday, March 04, 2014

கனடா தமிழ் சிறுவன் ...சாதனை ..சன் சிங்கரில் -வீடியோ

கனடா தமிழ் சிறுவன் சன் சிங்கர் இறுதி சுற்றுக்கு பாடிய பாடலை 8.57 நிமிடத்தில் இருந்து கேட்கலாம். அவர் சன்சிங்கர் விருது பரிசை பெறுவதை 57.00 நிமிடங்களில் இருந்து பார்க்கலாம்

No comments: